fol. 126v     Kiddushin IV.14 - Derek 'Eres Rabba I